آرایشگری زنانه

رزومه

سیمین خانی مدیر ، موسس دو آموزشگاه   ۱– رشته مراقبت زیبایی ۲- رشته بهداشت و ایمنی در ۲ شعبه شعبه یک : خیابان فرهنگ جنب شهریار ۳ شعبه دو:…

ادامه مطلب